Disclaimer
Disclaimer

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน เงื่อนไข และประกาศต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์แล้ว ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอย่างใด ๆ ที่ระบุไว้ ให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์ในทันที


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มีสิทธิและเป็นเจ้าของเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถเข้าใช้งาน คัดลอก หรือกระทำการอย่างใด ๆ ให้ได้ไปซึ่งเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เท่าที่ไม่เป็นการละเมิดหรือทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว หากบริษัทฯถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายหรือได้รับความเสียหายจากการใช้เว็บไซต์ของท่าน บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจและต้องแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการใช้สิทธิตามกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือระงับการใช้งานของท่านในทันที ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯ พบว่าท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์นี้โดยมีเจตนารบกวน หรือพยายามรบกวน หรือกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิใด ๆ ที่มีอยู่ตามกฎหมาย

บริษัทฯ สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างใด ๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ได้อีกทั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบแต่อย่างใด


เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้มีสิทธิใน เนื้อหา รูปภาพ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ และ/หรือทรัพย์สินในทางปัญญาอื่นใดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนหรือไม่ และบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ผู้ใดใช้ ดัดแปลง คัดลอก ส่งต่อ ทำขึ้นใหม่ หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดที่มิใช่ทางการค้าของบริษัทฯ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ แล้ว


ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์

ท่านรับรองว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ และ/หรือเป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ และข้อมูลเหล่านั้นชอบด้วยกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและ/หรือไม่เป็นการละเมิดต่อบุคคลอื่น รวมถึงบริษัทฯ ด้วย หากมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น ท่านตกลงจะรับผิดชอบเยียวยาความเสียหายทั้งหมดที่บริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกได้รับอันเนื่องจากการใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้


ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทฯ ไม่รับผิดในความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ให้ข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือที่เกี่ยวข้องกับการที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ มีความล่าช้าของระบบ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้วก็ตาม ท่านจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้เอง


กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากมีประเด็นปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ ให้มีการบังคับและตีความตามกฎหมายไทย