Privacy Policy
Privacy Policy

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิใน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการ ประมวลผลและวิธีที่บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้


1. ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ตามนัยแห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอันชอบด้วยกฎหมาย โดยจะ จัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงต้องแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานของท่าน โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทหรือไม่ก็ได้อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทอาจมีบางบริการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


3. ข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

3.1 อาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์หรือการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files)

ของท่าน โดยจะจัดเก็บข้อมูลประเภท หมายเลขไอพี (IP Address) เวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น

3.2 คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและเว็บไซต์ของบริษัท

เว็บไซต์ของบริษัทอาจใช้คุกกี้ในบางกรณี โดยใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ ต่อท่านในครั้งถัดไปที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บบราวเซอร์ ท่านสามารถตั้งค่าเพื่อยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้ โดยท่านสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ” ในบราวเซอร์ของท่านเพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุกกี้ของท่านได้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของท่านได้


4. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลา 90 วัน ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างท่านและบริษัท หรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญา โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะมีการดำเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นทันที


5. วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ในการให้บริการตามธุรกรรมที่ตกลงระหว่างท่านกับบริษัท โดยทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว โดยทางบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อและให้บริการ หรือตอบคำถามตามที่ท่านร้องขอ


6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีดังนี้

6.1 ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

6.2 ได้รับคำสั่งจากศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ กฎหมาย ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

6.3 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีอื่น

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีจำเป็นอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

(1) การปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ

(2) การปฏิบัติตามคำร้องขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

(3) การตอบสนองต่อความปลอดภัยของบุคคลหรือสาธารณะ

(4) การพิจารณาคดี การดำเนินคดี การสืบสวน สอบสวน และเรื่องทางกฎหมายอื่น ๆ ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง

(5) การตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

(6) การบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของบริษัท

6.4 เว็บไซต์ของบริษัท อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้โดยเว็บไซต์อื่น นอกเหนือจากเว็บของบริษัทเอง


7. การรักษาความมั่งคงปลอดภัย

ทางบริษัทมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้

7.1 บริษัทมีการป้องกันข้อมูลมิให้สูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

7.2 บริษัทมีการจำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคล เหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเข้มงวด

7.3 ในกรณีที่ บริษัท ว่าจ้างบริษัทอื่น ๆ เพื่อให้บริการในนามของบริษัทฯ และมอบหมายให้บริษัทเหล่านั้นรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเลือกผู้รับเหมาช่วงที่เหมาะสมและกำหนดให้บริษัทดังกล่าวลงนามในข้อตกลงทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เรายังจะใช้มาตรการความปลอดภัยทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดไว้

7.4 การเข้ารหัส บริษัทใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย


8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายโดยจะได้กล่าวต่อไปนี้ โดยสามารถแจ้งให้ทางบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน “แบบคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information Request Form)” หรือผ่านทางอีเมล contact@thaiwah.com หรือผ่าน Call Center เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว

8.1 ท่านมีสิทธิคัดค้านหรือเพิกถอนความยินยอม

8.2 ท่านมีสิทธิโต้แย้ง หรือ คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

8.3 ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน โดยบริษัทจะนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่านภายในกำหนดระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับแต่มีการส่งคำขอถึงบริษัท

8.4 ท่านมีสิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถขอให้บริษัทแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ขาดหายในข้อมูลส่วนบุคคล

8.5 ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

8.6 ท่านมีสิทธิขอลบข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถขอให้ดำเนินการลบ หรือ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8.7 ท่านมีสิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8.8 ท่านมีสิทธิขอให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

8.9 บริษัทจะดำเนินการตามคำขอของท่านและจะไม่ เก็บรวบรวม เปิดเผย ส่งต่อ หรือนำไปใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป

8.10 การเพิกถอนความยินยอมนั้น อาจมีบางบริการที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากความยินยอมของท่าน ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงผลของการเพิกถอนความยินยอมภายหลังจากที่บริษัทได้รับคำร้องขอเพิกถอน


9. คณะทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อศึกษา เตรียมความพร้อม ดำเนินการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง


10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


11. ติดต่อเรา

21/11,21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: (02) 285 0040

โทรสาร : (02) 285 0255

อีเมล์ : contact@thaiwah.com

หมายเหตุ:

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด โดยถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ทางบริษัทจะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายบุคคล

- แนวปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วันที่แก้ไขล่าสุด 6 ตุลาคม 2563